ESG and transparency

Caiano AS har alltid vært opptatt av langsiktighet, hardt arbeid, åpenhet og tillit. Caianos visjon er å skape varige verdier på en skikkelig, ansvarlig og god måte. Du kan lese mer om Caiano sitt fokus på bærekraft og åpenhet i dokumentet her. Som det fremgår derav, så kan informasjonskrav rettes til post@caiano.no.

 Caiano oppfyller åpenhetslovens plikter via sine underkonsern/-selskaper sine rapporteringer og via styreverv. Gjennom styrerepresentasjon tar Caiano del i selskapenes arbeid med miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold (ESG). Nærmere informasjon om åpenhetsloven kan dere finne på nettsidene til våre underkonsern/-selskaper i punktet om dette i ESG-rapportene publisert der.

ESG og åpenhetsloven Rapport 2022 Caiano AS

Caiano AS has always focused on long-term commitment, hard work, sincerity and trust. The vision of Caiano is to create lasting values in a respectable, responsible and good manner. You can read more about Caiano`s focus on sustainability and transparency in the document here. As you can see from the document, requirements for information can be sent to post@caiano.no.

Caiano complies with the Transparency Act via its subgroups/-companies reporting and board representation. Through board representation Caiano actively participates in the company`s work related to environment-, social- and governance matters (ESG). More information regarding transparency can be found under the relevant part of the ESG reports published at at the websites of our subgroups/-companies.

ESG and Transparency Act Report 2022 Caiano AS